xtrabass: (Я с трубкой)
[personal profile] xtrabass
Під час ротації нам презентували глушники та полум'я гасники на АК74, від підпреємства Стріла.
Що маю сказати? Глуше процентів 60 пострілу, може трохи більше. Метрів за 300 вже не чути, а якщо чути то не зрозуміло де. Сам постріл нагадує мілкашку, при цьому чути лише лязгіт затвору, сам постріл лунає десь метрах в трьох попереду.
До стрільби з глушником треба трохи звикнкти, бо він не дуже легкий, але звикаєш бистро. Через свою конструкцію він спрямовує велику кількість газів всередину автомата, так що засирання досить велике в порівнянні з штатним ДТК, або полум'ягасником. Ще він добряче гріється, так що сильно з нього палити не радив би. Не сподобалась велика кількість нарізів під стопор і товщина в районі різьби, не зручно накручувати і знімати. На АКСУ толку від нього набагато менше. А так незамінна річ. Полум'я гасник - без коментарів, працює чудово, крім посадочної різьби, там таж історія.
Доберусь до нормального інтернету - додам відео.Во время ротации нам подарили глушители и пламегасители на АК74, от предприятия Стрела.
Что должен сказать? Глушит процентов 60 выстрела, может чуть больше. Метрах в 300 уже почти не слышно, а если слышно то непонятно где. Сам выстрел напоминает мелкашку, при этом слышно только лязг затвора, сам выстрел разносится метрах в трех впереди. К стрельбе с глушителем нужно привыкнуть, так как он не сильно легкий, но привыкаешь быстро. Из-за своей конструкции он направляет значительную часть газов внутрь автомата, так что засерание достаточно большое, в сравнении со штатным ДТК или пламегасителем. Еще он сильно греется, так что сильно палить с него не советовал бы. Не понравилось большое количество нарезов под стопор и толщина в районе резьбы, неудобно накручивать и снимать, без ножа практически нереально. На АКСУ толку с него намного меньше. А так - незаменимая вещь.
Пламегаситель - без комментариев, работает отлично, кроме посадочной резьбы, там та же история.
Доберусь к нормальному интернету - добавлю видео.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2015

S M T W T F S
12 34 567
8 9101112 1314
151617181920 21
22232425 262728
29 30     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios