xtrabass: (Я с трубкой)
[personal profile] xtrabass
Виявляється Західна Україна не завжди була взірцем національної свідомості.

Юрій Горліс-Горський "Холодний Яр"

"— Багато сили тепер у манастирі?
— Яка там сила! Комендантська сотня, трохи кінноти, бурлачня бездомна та лубенська "офіцерська рота" денікінська, - полтавці-старшини. Денікін мобілізував їх та на Крим віз, а вони забрали новенькі англійські рушниці, по півтисячі набоїв на брата і тягу до Холодного Яру. Добрі хлопці... Ото бачив франта з трьома очима - це з них. Наша сила в селах. Добрі села... Полюбив я цю місцевість. От поправишся, то поїздимо по околицях. Тут, здається, сяжня землі нема, неполитого козацькою кров'ю... Шанці на шанцях, могила на могилі... І населення з козацьким духом, непомішане, самі українці - за Україну очі видеруть, не те що на Поділлі чи Волині..."

Оказывается Западная Украина не всегда была образцом национальной сознательности.

Юрий Горлис-Горский "Холодный Яр"
Отрывок - языком оригинала, я в переводчики не особо гожусь.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2015

S M T W T F S
12 34 567
8 9101112 1314
151617181920 21
22232425 262728
29 30     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 02:01 am
Powered by Dreamwidth Studios