xtrabass: (Я с трубкой)
[personal profile] xtrabass
Звернув я увагу на таку дивну рису в характері більшості українців, як незлобливість. Нє, образиться на когось, щоб потом все життя його недолюблювать - це запроста. А от зненавидіти так, щоб місця не було доки не розквитаєшся з ворогом - цього нема. Не в гарячці щось зробити, а холодно, з розрахунком, доки не винищищ всю паросль, ну от нема і все. Навіть на війні нема тої всепоглинаючої ненависті до ворога. А сама війна сприймається як важка, брудна, але необхідна робота. Навіть на полонених майже не зриваються. Хіба що одразу після якоїсь події, що вплинула на людину і викликала лють, але це швидко минає.
Воно, наче, з точки зору, загальнолюдських цінностей і правильно, а от на війні таке недопустимо. І це проблема не тільки нашого покоління, ще Юрій Горліс-Горський писав, як він пожалів ворога, а потім втратив багатьох друзів, а сам попав в полон.
«Я вже й сам добре усвідомив собі, що коли дві нації борються, то білі рукавички мусять бути скинені. За п'ять років на фронтах довелося розрубати в бою не один череп… але що можна піднести шаблю на ворога, який уже кинув зброю, що ворог лише мертвий перестає бути ворогом, з цим я погодився лиш тепер, на цьому клаптеві української землі, який треба було відстояти — або загинути».
"У наші руки попався парторганізатор Єлисаветського повіту — Пірко, який в супроводі начальника волосної міліції їздив по селах для організації партійних осередків. Оба українці. Зрозумівши, з ким мають діло, начміл лепече про те, що його примусили служити, що він служив в українській армії, розпинається удоводнюючи свою любов до «неньки України».
Пірко зблід, але тримає себе спокійно. Забираємо їх з бричкою до табору, пославши селянина, щоби сам привіз Квашу на місце, де ми стоїмо.
На допиті начміл вивалює все, що знає, «сипле» Пірка, рятуючи себе. Візник-молдаван, який постійно служив у начміла, «сипле» на обох, доказуючи свою непричасність.
Пірко, пригноблено-спокійний, відповідає неохоче. На запитання — як він, українець, може прикладати свою руку до терору і знущання над українським селянином, відповідає, що цього вимагає пролетарська революція, що він сам не погоджується з деякими заходами совітської влади, але як солдат партії — виконує її накази.
Порадившися з Зінкевичем, рішаєм Пірка розстріляти, а начміла і візника звільнити перед виступом з лісу.
Проти цього обурюється Чорнота.
— Мусимо постріляти всіх. Зрештою, як хочете гратися у гуманістів, то візника можете звільнити. Тільки перед тим відріжте йому язик і виколіть очі, бо він бачив коло чиєї хати їх перестріли і пізнав хлопця, який був з Юрком. А у того в Розуміївці батько і хата... Щодо начміла-то скоріше погоджуся відпустити Пірка як його. Пірко чесний ворог, а це сволота.
Мене і Зінкевича підтримало ще кілька старшин, які були в складі відділу. Не можна вбивати без розбору! Чи мало наших душею людей, під цей час обставини примушують служити червоним! За візника вступився козак, якого він знав. Молдаван поклявся йому, що нічого нікому не скаже. В цей час до табору прийшли Кваша і Дорошенко. Кваша підтримав наш погляд, натомість його товариш погляд Чорноти, що начміла треба розстріляти.
За нами була більшість — рішення не змінили. Підвечір з трьома козаками веду Пірка до лісу."
А потім начміл привів загін до лісу...
Якийсь Гамлєт Подеревянського виходить.
Гамлeт:
- Не можна мстить. Повиннi ми любити всiх пiдорасiв,
злодiыв, убивць. Бо кожний з них - народ i богоносцi.
Привид:
- То може ти i м'яса не ыси?
Гамлeт:
- Нi, не їм я м'яса принципово. Я тiльки випить iнодi
люблю, бо ми народ широкий i гостинний i випити ми можем до-
хуя. Намного бiльше всяких iнородцiв, жидiв та басурман.Обратил я внимание на такую черту характера большинства украинцев, как незлобливость. Не, обидеться на кого-то, что бы потом всю жизнь его недолюбливать - это запроста. А вот возненавидеть так, чтобы места не было пока не расквитаешься с ворагом - этого нет. Не в горячке что-то сделать, а холодно, с расчетом, пока не уничтожишь всю поросль, ну вот нет и все. Даже на войне нет этой всепоглощающей ненависти к врагу. А сама война воспринимается как тяжелая, грязная, но нужная работа. Даже на пленных почти не срываются. Разве что сразу, после какого-то события, что повлияло на человека и вызвало ярость, но это быстро проходит.
Оно, вроде, с точки зрения, общечеловеческий ценностей и правильно, а вот на войне такое не допустимо. И это проблема не только нашего поколения, еще Юрий Горлис-Горский писал, как он пожалел врага, а потім втратив багатьох друзів, а сам попал в плен.
«Я Я уже и сам хорошо осознал, что когда две нации борятся, то белые перчатки должны быть сняты. За пять лет пришлось разрубить в бою не один череп… но что можна поднять саблю на врага, который уже кинул оружие, что враг только мертвым перестает быть врагом, с этим я согласился только теперь, на этом кусочке украинской земли, который нужно было отстоять — или погибнуть».
"В наши руки попался парторг Елисаветтенского уезда— Пирко, который в сопровождении начальника волостной милиции ездил по селах для организации партийных ячеек. Оба украинцы. Поняв, с кем имеют дело, начмил лепечит про то, что его заставили служить, что он служил в украинской армии, распинается доказывая свою любовь «неньке Украине».
Пирко побледнел, но держится спокойно. Забираем их с повозкой в лагерь, послав крестьянина, чтобы сам привез Квашу на место, где мы стоим.
На допросе начмил виваливает все, что знает, «сыпет» Пирка, спасая себе. Возчик-молдован, который постоянно служил у начмила, «сипет» обоих, доказывая свою непричастность.
Пирко, угнетенно-спокойный, отвечает неохотно. На вопрос— как он, украинець, может прилаживать свою руку к террору и издевательству над украинским крестьяннином, отвечает, что этого требует пролетарская революция, что он сам не соглашается с некоторыми мероприятиями советской власти, но как солдат партии — исполняет ее приказы.
Посовещавшись с Зинкевичем, решаем Пирка расстрелять, а начмила и возчика освободить перед выходом с леса.
Против этого возмущается Чернота.
— Должны пострелять всех. В итоге, если хотите играться в гуманистов, то возчика можете освободить. Только перед тем отрежте ему язык и выколите глаза, а то он видел, возле чьего дома их встретили и узнал парня, который был с Юркой. А у того в Розумовке отец і дом... Насчет начмила-то скореее соглашусь отпустить Пирка чем его. Пирко честный враг, а это сволочь.
Меня и Зинкевича поддерживает еще несколько старшин, которые были в составе отделения. Не можна убивать без розбору! Разве мало наших душой людей, в это время обстоятельства пзаставляют служить красным! За возчика заступился козак, которого он знал. Молдаван поклялся ему, что ничего никому не скажет. В это время к лагерю пришли Кваша и Дорошенко. Кваша поддержал наш взгляд, его же товарищ - взгляд Черноти, что начмила нужно расстрелять.
За нами было большинство — решение не изменили. Под вечер с тремя козаками веду Пирка в лес."
А потом начмил привел отряд в лес...
Какой-то Гамлет Подеревянского выходить.
Гамлeт:
- Не можна мстить. Любить должны мы всех пидарасов,
воров и убийц. Ведь каждый с них - народ и богоносцы.
Призрак:
- То может ти и мясо не ешь?
Гамлeт:
- Не, не ем я мяса принципиально. Я только выпить иногда
люблю, ведь мы народ широкий и гостеприимный и выпить мы можем до-
хуя. Намного больше всяких инородцев, жидов та басурман.

П.С.
Вот, вспомнил урывок из песни, хорошо описывающий то, что я хочу сказать
"Враг навсегда остается врагом,
Не дели с ним хлеб, не зови его в дом,
Даже если пока воздух миром запах,
Он, хотя и спокойный, но все-таки враг.
Если он, как и ты, не пропил свою честь,
Враг не может быть бывшим, он будет и есть.
Будь же верен прицел, и не дрогни рука,
Ты погибнешь когда пожалеешь врага."

Date: 2015-11-13 09:26 am (UTC)
From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com
Перевод корявый весьма получился.

Физиономии не хватает вислых усов. Висят шибко коротко, гармонию нарушают.

Имею предположение, что ты мал-мал путаешь "злобливость" и "злопамятство". Первое - вряд ли уникально именно для украинцев, бо довольно широко распространено и куда проще обозначить именно злобные общности (этнические, как правило, а не политнациональные).
Второе, по моим наблюдениям, вообще малосвойственно европеоидам. Монголоиды тут лидируют, угу.

Date: 2015-11-13 09:42 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Я в переводчики и не записывался, абы понятно было.

Какие растут))

Я сужу из своего опыта, про остальных не скажу. Вернувшиеся с плена, по честному если, говорили, что к русским попасть тоже не сильно стремно, вели себя более-менее нормально. А вот кавказцы - страшные люди. Про бурят не говорили, те с кем я общался с ними не сталкивались.

Date: 2015-11-13 10:03 am (UTC)
From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com
Кавказцы - именно агрессивно-злобные. Монголоиды этакие подло-злопамятные при кажущейся незлобливости (в общем, получить нож в спину от них - наиболее вероятно). Великороссы из европеской части бывают вспышечно-злобными, но быстро отходчивы. Сибиряки вообще редко бывают злобливыми.
Наиболее этак, как-то не по-человечески злобливы еврецы и всякие производные от них. Впрочем, это хорошо описано в похождениях камунячьих коммисаров... Хотя, назвать бы их злопамятными я не взялся бы.

Date: 2015-11-13 10:25 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Может злопамятность не совсем нужное слово. Запомнить зло это одно, а мстить до конца оно другое. Только не так, мелкими пакостями и руганью, а что бы по настоящему, до седьмого колена. Это да, пожулуй ты прав, в традициях иудеев, судя с их писания. Но я не так часто с ними стыкаюсь, что бы это утверждать.

Date: 2015-11-13 11:30 am (UTC)
From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com
Вообще, мстительность - если и не синоним злопамятности, то почти синоним. Словом, я бы спокойно менял одно другим, не видя ущерба смыслу.

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 11:38 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-13 11:51 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 12:03 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 11:40 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-13 12:00 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 12:02 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-13 12:16 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 12:23 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-13 12:40 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 12:43 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-13 12:49 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 01:42 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-13 02:26 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 02:36 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-13 02:54 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 03:54 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 05:09 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 10:22 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 11:34 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 11:59 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 12:05 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 12:08 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 12:38 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:03 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:10 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:14 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:19 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:20 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:22 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:24 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:25 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-16 08:03 am (UTC) - Expand

Date: 2015-11-13 10:34 am (UTC)
From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com
Украинцы, как беларусы не злобивые, однако гордые не хуже поляков. От чего у вас часто трения и возникали.
От чего поляки вас не долюбливают - бо занадта гонорливые.

Date: 2015-11-13 10:36 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
И мы их за то же))

Date: 2015-11-13 12:06 pm (UTC)
From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com
...а нас презирают за мягкость и податливость, "памяркоўнасць"...

Date: 2015-11-13 12:24 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
У нас такое тоже есть, гордость этому не мешает.

Date: 2015-11-13 02:59 pm (UTC)
From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com
Ну да у нас с полянами крайности - от того, видать, разошлись по отдельным странам, а у вас 2 в одном. Золотая середина.

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 03:20 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com - Date: 2015-11-13 03:25 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 04:36 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com - Date: 2015-11-13 06:05 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 09:09 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com - Date: 2015-11-14 09:28 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 10:26 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com - Date: 2015-11-14 12:40 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:02 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:10 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 01:13 pm (UTC) - Expand

Date: 2015-11-13 02:36 pm (UTC)
From: [identity profile] kulebyaka777.livejournal.com
Я не курю трубку и у меня зубы желтее. Ты куришь и у тебя белее.
Вывод: надо тоже курить трубку.

Date: 2015-11-13 03:55 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
У меня уже тоже желтые, правда, думаю, это от сигарет и кофе. Раньше я ни того ни другого не употреблял.

Date: 2015-11-13 04:29 pm (UTC)
From: [identity profile] kulebyaka777.livejournal.com
что скажешь ?

http://art-war-ru.livejournal.com/173584.html (http://art-war-ru.livejournal.com/173584.html)

Date: 2015-11-13 04:52 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Не знаю, была ли у них школа ножевого боя, но они активно использовали шашки и сабли. Так что вполне возможно.
Из воспоминаний повстанца Холодного Яра, бывшего офицера УНР:"На тому ж паркані розмістили плакат з написом «Так будет всем холодноярским бандитам!». У відповідь двоє повстанців, озброївшись лише ножами, уночі пішли штурмувати більшовицьку заставу. Без єдиного пострілу вони «зняли» всіх кулеметників, відрізали їм голови і повісили на тих же штахетах. Замість більшовицького плакату почепили інший, на якому написали: «Кривавому ЧК – національний український терор!»."
Edited Date: 2015-11-13 04:53 pm (UTC)

Date: 2015-11-13 05:01 pm (UTC)
From: [identity profile] kulebyaka777.livejournal.com
Меня заинтересовал обратный хват на рисунке. С кого-то же художник рисовал натуру?
Случайностей тут быть не может. Видать, кто-то умелый позировал для рисунка.

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 05:08 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] kulebyaka777.livejournal.com - Date: 2015-11-23 08:47 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-24 08:25 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] kulebyaka777.livejournal.com - Date: 2015-11-13 05:05 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-13 05:07 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] kulebyaka777.livejournal.com - Date: 2015-11-13 05:14 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 10:07 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 11:36 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-14 11:58 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com - Date: 2015-11-14 11:58 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] kulebyaka777.livejournal.com - Date: 2015-11-14 03:57 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-16 08:05 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] kulebyaka777.livejournal.com - Date: 2015-11-16 09:07 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com - Date: 2015-11-17 07:50 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] kulebyaka777.livejournal.com - Date: 2015-11-18 08:36 pm (UTC) - Expand

Date: 2015-11-14 05:40 pm (UTC)
From: [identity profile] chargast.livejournal.com
В Исландии,у потомков викингов сага была в тему-"Конь Фрейра".Там по сюжету,одного человека обидели и все ждали,что он мстить начнёт.Человек же ходил и улыбался,понимая,что силёнок не хватит сразу справиться.И лишь по прошествии трёх лет,вырезал всех своих врагов.

Вот как то не было у славян такого в характере.Ну разве что у южных,там кровная месть долго держалась.

Date: 2015-11-16 08:03 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
У нас, вроде тоже, только как-то это не популялизируется. но судя по той же русской правде Ярослава, то месть была, так как назначена вира за это. А вообще скандинавы говорили:"только женщина мстит сразу, только раб - никогда". Как-то так.

Date: 2015-11-20 10:40 am (UTC)
From: [identity profile] chargast.livejournal.com
Вроде бы "Русская правда" Ярослава основана на Ветхом Завете,по крайней мере так считается в научном мире.

А в сущности ....чем месть Богдана Хмельницкого не яростная, холодная с расчетом ненависть?

Date: 2015-11-20 12:05 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Она, тем не менее впитала в себя и местные реалии.
То 300 лет назад было, а я про современность.

Date: 2015-11-15 07:13 pm (UTC)
From: [identity profile] diksio.livejournal.com
Ромка. Все правильно написал. Так и только так...

Date: 2015-11-16 08:46 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Пишу как думаю. Вообще странная штука этот ЖЖ пишешь то что думаешь, а кому оно надо то?

Date: 2015-11-16 08:24 pm (UTC)
From: [identity profile] diksio.livejournal.com
Ну есть однако люди с сердцем и с мозгами...хоть и мало их.

(no subject)

From: [identity profile] diksio.livejournal.com - Date: 2015-11-17 03:10 pm (UTC) - Expand

Date: 2015-11-19 02:08 pm (UTC)
From: [identity profile] sassas.livejournal.com
Тому, кто действительно хочет тебя понять.
Для них и пишешь.

Date: 2015-11-19 02:28 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Наверное.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:50 am
Powered by Dreamwidth Studios